Araç Kullanım Taahhütnamesi

ARAÇ KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ

İşbu Araç Kullanım Taahhütnamesi (“Taahhütname”) [-1-] tarihinde imzalanmış olup Çalışan ile akdedilmiş olan İş Sözleşmesi’nin (“İş Sözleşmesi”) eki niteliğindedir.

KULLANILACAK OLAN ARACIN;

PLAKASI:[-2-]
MARKASI:[-3-]
YILI:[-4-]
RENGİ:[-5-]

1. Yukarıda özellikleri yazılı aracı, araca ait diğer eklentiler (ruhsat, stepne vb.) ile birlikte İşveren’im [-6-] (“Şirket”)’den tam ve çalışır vaziyette, hasarsız olarak teslim aldım.

2. Şirket tarafından tarafıma verilen her türlü iş ve hizmetlerin görülmesi amacıyla yukarıda özellikleri yazılı aracı aşağıdaki şartlar ve taahhütler uyarınca kullanacağımı kabul ederim.

2.1. Aracı tüm trafik kurallarına uygun olarak kullanacağımı,

2.2. Aracı bu Taahhütnamede yazılı kurallara ve kullanım konusunda Şirket tarafından verilecek diğer talimatlara uygun şekilde kullanacağımı,

2.3. Aracı sadece Şirket işlerinde kullanacağımı, şahsi işlerim için ve mesai saatleri dışında yöneticimin onayı olmaksızın kesinlikle kullanmayacağımı,

2.4. Şirket faaliyetinin bulunmadığını resmi ve genel tatil günlerinde ve izinli olduğum dönemlerde ve hastalık hallerinde aracın kime, nerede ve ne şekilde teslim edileceği veya yeniden kullanılmasına başlayıncaya kadar güvenli biçimde nerede korumaya alınacağı hususlarında Şirket tarafından verilecek talimatlara göre hareket edeceğimi,

2.5. Araç kullanımına ilişkin olarak düzenlenmesi gereken bilgi dokümanlarını tam ve doğru olarak düzenleyeceğimi ve bunları belirlenen sürelerde Şirket’e ulaştıracağımı,

2.6. Aracı Şirket’in yazılı talimatı olmadıkça üçüncü kişilere kullandırmayacağımı,

2.7. Her ne sebeple olursa olsun alkollü veya herhangi bir keyif verici madde etkisinde araç kullanmayacağımı, araçta kesinlikle alkol ve benzeri keyif verici madde bulundurmayacağımı ve içmeyeceğimi,

2.8. Araca, kullanma kitapçığında yazılı niteliklerde ve Şirket tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde yakıt alacağımı ve alımlarımı belgelendireceğimi, aksi takdirde doğan tüm zararı karşılayacağımı,

2.9. Aracı kullanım kılavuzunda öngörülen koşullara uygun olarak özenli bir şekilde kullanacağımı, aracın iç ve dış temizliğine, düzenli olmasına özen göstereceğimi, araçla birlikte teslim aldığım garanti ve bakım kitapçığında belirlenen sürelerde ve kilometrelerde periyodik bakımlarının yapılabilmesi için bu sürelerin ve/veya kilometrelerin dolmasına en az [-7-] gün önce Şirket yetkililerini bilgilendireceğimi bu konuda verilecek talimatlara göre hareket edeceğimi ve gerekli bakımlarını yaptıracağımı,

2.10. Denetim ve kullanım rahatlığı sağlamak üzere araca takılmış olan veya daha sonra takılacak taşıt tanıma, otomatik geçiş vb. her türlü sistemi özenle kullanacağımı, bunları her an çalışır vaziyette tutacağımı, gereken bakımlarını ve arızalanmaları halinde onarımlarını yaptıracağımı veya yapılmasını sağlayacağımı, bakım ve onarımlar için gerekli bilgileri süresinde Şirket’e vereceğimi,

2.11. Trafik kazalarını ve/veya kazalar dışında oluşan her türlü hasarı anında bağlı bulunduğum ilk yöneticiye ve ilgili yöneticiye ve ilgili kolluk kuvvetlerine bildireceğimi, belirtilen hallerde ve özellikle kazalarda aracı kolluk kuvvetlerinin talimat ve izni dışında ve gerekli rapor düzenlenmeden hareket ettirmeyeceğimi, gerekli evrakı en geç [-8-] saat içinde Şirket merkezine ve/veya araç kiralama şirketine veya bildirecekleri adrese ulaştıracağımı veya ulaştırılmasını sağlayacağımı,

2.12. ąŞBENB ĘPğŞVĘBO OFĘFO PNĘVğVŃ XFAB MVTVŞVŃ PNŃBĘBO MBŞJUÜJğJŃ MBĄBNBŞĘB, BŞBEÜB ŃFAĘBOB IFNFO İBTBŞ ÜVÜBŞJOJO MVTVŞ PŞBOJŃĘBMK ŃKMÜBŞJOJ, ĘKğFŞ BŞBENBŞB XF/XFAB WEWODW MKUKNFŞF XFŞĘKğKŃ ĄBŞBŞNBŞJ, ÇV ĄBŞBŞNBŞJO ĄPŞVONV ÜŞBHKM, MBTMP XF KİÜKABŞK ŃBNK TPŞVŃNVNVM TKIPŞÜB SPNKEFNFŞKOKO ÜFŃKOBÜNBŞJ ĘJUJOĘB MBNBO ŃKMÜBŞJOJ, tKŞMFÜKO, KNIKNK WEWODW MKUKNFŞF, TKIPŞÜB UKŞMFÜNFŞKOF XF ÜBŞBH PNĘVğV TRĄNFUŃFNFŞ XF/XFAB ŃBİMFŃF MBŞBŞNBŞJ IFŞFğKODF RĘFŃFM ĄPŞVOĘB MBNBDBğJ İFŞ OF OBŃ BNÜJOĘB PNVŞTB PNTVO İFŞ ÜWŞNW ÜBĄŃKOBÜNBŞJ, MKŞBNBŞJ XF ABTBN FMNFOÜKNFŞKOK, İBTBŞTJĄNJM KOĘKŞKŃKOĘFO XFAB ĘFğFŞKO ĘFğKUŃFTKOĘFO MBAOBMNBOBO TKIPŞÜB SŞKŃK HBŞMNBŞJOJ RĘFAFDFğKŃK, MBĄBNBŞB KNKUMKO İFŞ ÜWŞNW DFĄBK XF İVMVMK TPŞVŃNVNVğVO ÜFM ÇBUJOB ÜBŞBHJŃB BKÜ PNBDBğJOJ,

2.13. Aracın kiralık olması durumunda, araçta doğrudan neden olduğum veya kusurum olmadan karıştığım kazalarda araçta meydana gelen hasar tutarının kusurum oranındaki miktarından Şirket ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğumu,

2.14. Kurallara aykırı davranışlarım ve hatalarım nedeni ile adıma veya aracın kiralık olması durumunda aracın plakasına düzenlenecek trafik ve diğer her türlü cezayı süresi içinde ödeyeceğimi, ceza tutanaklarının ve ödeme makbuzlarının asıllarını en kısa sürede Şirket merkezine ulaştıracağımı,

2.15. cV uBBİİWÜOBŃF MBSTBŃJOĘB PNVS ĘB İFŞ OF TFÇFSNF PNVŞTB PNTVO TPŞVŃNV PNĘVğVŃ İBNĘF RĘFŃFĘKğKŃ, tKŞMFÜ’KO XF/XFAB BŞBE MKŞBNBŃB UKŞMFÜKOKO RĘFĘKğK XFAB RĘFAFDFğK İFŞ ÜWŞNW DFĄBAJ, ÇV ÜVÜBŞNBŞB ÜBİBMMVM FÜÜKŞKNFDFM ABTBN FMNFOÜKNFŞK, tKŞMFÜKO XF/XFAB BŞBE MKŞBNBŃB UKŞMFÜKOKO RĘFŃF ABSÜJğJ ÜBŞKİÜFO ÇFOKŃ RĘFŃF ABSÜJğJŃ ÜBŞKİF MBĘBŞ IFEFDFM TWŞFAF BKÜ HBKĄK, tKŞMFÜ XF/XFAB BŞBE MKŞBNBŃB UKŞMFÜK İBMMJŃĘB ABTBN APNNBŞB ÇBUXVŞVŞ KTF ÇV OFĘFONF ABSJNBDBM İFŞ ÜWŞNW İVMVMK IKĘFŞNFŞK, BXVMBÜNJM WDŞFÜNFŞKOK XÇ. ABTBN FMNFOÜKNFŞK RĘFAFDFğKŃK, ÇV ÜFTNKŃ ÜVÜBOBğJ XF ÜBBİİWÜOBŃF MBSTBŃJOB IKŞFO TPŞVŃNV PNĘVğVO ÇPŞENBŞJŃJO BĘJŃB ÜBİBMMVM FĘFDFM WDŞFÜ ÇBUÜB PNŃBM WĄFŞF ĘKğFŞ İFŞ ÜWŞNW İBM FĘKUNFŞKŃĘFO ÇKŞ ĘFHBĘB XFAB ÜBMTKÜNFŞNF MFTKNŃFTKOF UKŃĘKĘFO ŃVXBHBMBÜ FÜÜKğKŃK,

2.16. Tarafıma teslim edilen aracı kullanmamdan kaynaklanan ve gerek bu Taahhütname kapsamındaki gerek genel kullanım kurallarından kaynaklanan diğer sorumluluklarımın nedeni ile Şirketin ve/veya araç kiralama şirketinin İş Kanunu’ndan, Borçlar Kanunu’ndan ve diğer ilgili mevzuattan doğan ancak bu Taahhütname kapsamında belirtilmeyen tüm yasal haklarının saklı olduğunu

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı-Soyadı: [-9-]

İmza Tarihi: [-10-]

İmza: