Uzaktan Çalışma Protokolü

UZAKTAN ÇALIŞMA HAKKINDA PROTOKOL

1. TARAFLAR

İşbu protokol [-1-] adresinde mukim, [-2-] (“İşveren”) ile [-3-] adresinde mukim [-4-] (“Çalışan”) arasında imzalanmış olan [-?-] tarihli İş Sözleşmesi’nin (“İş Sözleşmesi”) eki niteliğindedir.

İşbu Protokol’ün devamında “[-2-]” ve “[-4-] birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

2. PROTOKOLÜN KONUSU

İşbu Protokol’ün konusunu, Çalışan’ın Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca uzaktan çalışma usulüyle çalışmasına ilişkin koşulların ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

3. UZAKTAN ÇALIŞMA SÜRESİ

3.1. Çalışan, işbu Protokolde belirtilen koşullarla uzaktan çalışacaktır.Çalışan, [-5-] tarihinden itibaren [-6-] tarihine kadar, İşveren tarafından belirlenen haftanın belirli günlerinde uzaktan, kalan günlerde Taraflar arasındaki İş Sözleşmesi gereğince işyerinde çalışacak şekilde işbu Protokolde belirtilen koşullarla uzaktan çalışacaktır.

4. UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ESASLAR

4.1. Çalışan, İşveren’e İş Sözleşmesi’nde bildirdiği ikamet adresinden çalışacaktır. Çalışan’ın ikamet adresinin değişmiş olması halinde derhal İşveren’e yeni adresini bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, önceden bildirmiş adresi ikamet adresi geçerli sayılacaktır. Çalışan ev dışında (umuma açık yerler hariç) çalışmaya elverişli bir ortamda uzaktan çalışma yapması halinde İşveren’e uzaktan çalışma yapacağı adresi açıkça bildirmekte yükümlüdür.

4.2. Çalışan, uzaktan çalışmayı sadece İşveren tarafından sağlanan bilgisayar ve varsa diğer donanımlar ile gerçekleştirebilir.

4.3. dBNJUBO, VĄBMÜBO EBNJUŃB FTOBTJOĘB KİÜKABE ĘVABDBğJ ĘKğFŞ ÜWŃ MPUVNNBŞJ MFOĘKTK TBğNBŃBMNB AWMWŃNWĘWŞ. jUXFŞFO VĄBMÜBO EBNJUŃB ABSBO dBNJUBO’JO FNFMÜŞKM, KOÜFŞOFÜ XÇ. VĄBMÜBO EBNJUŃBAB KNKUMKO İFŞİBOIK ÇKŞ ŃBTŞBHJOJ RĘFŃFMNF AWMWŃNW ĘFğKNĘKŞ. dBNJUBO’JO VĄBMÜBO EBNJUŃB KEKO IFŞFMNK PNBO KOÜFŞOFÜ XF ÇKNIKTBABŞ MPUVNNBŞJOJ TBğNBABŃBŃBTJ ĘVŞVŃVOĘB jUXFŞFO’F ÇKNĘKŞŃFTK IFŞFMŃFMÜFĘKŞ.

4.4. İşveren’in gerekli görmesi halinde Çalışan çalışmalarını ofis ortamında sürdürecektir. Salgın hastalık ve sair benzeri sebeplerle resmi kurumlar tarafından açıkça yasaklanmadıkça, Çalışan ofise çağrılması durumunda ofise gelmek zorundadır, evden çalışma talebinde bulunamaz.

4.5. Çalışan mesai saatleri içinde telefon, e-mail ve benzeri iletişim araçları üzerinden ulaşılabilir olmakla yükümlüdür. Çalışan görevi gereği online olarak katılması gereken toplantı vb. her türlü organizasyona katılım sağlamakla yükümlüdür.

4.6. Uzaktan çalışma süresi normal çalışma süresiyle aynı olup Çalışan, uzaktan çalışma yaptığı süre boyunca bu çalışma düzenine uygun olarak çalışmakla ve işin işleyişini aksatmamakla yükümlüdür.

4.7. Çalışan’ın uzaktan çalışma yaptığı günlerde olağan işleyişini aksatması, Çalışan’a mesai saatleri içinde telefon ya da internetten ulaşılamaması, çalışmadığının tespit edilmesi halinde İşveren’in 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan doğan tüm hakları saklıdır.

4.8. jUXFŞFO, IFŞFMNK IRŞĘWğW ÜBMĘKŞĘF (dBNJUBO’JO TRĄNFUŃFAF BAMJŞJ ĘBXŞBOĘJğJ XF/XFAB XFŞKŃNK EBNJUBŃBĘJğJOJ, EBNJUŃB UFMNKOKO TVKKTÜKŃBN FĘKNĘKğKOK ĘWUWOĘWğW ĘVŞVŃNBŞĘB) XFAB İKEÇKŞ TFÇFS KNFŞK TWŞŃFMTKĄKO VĄBMÜBO EBNJUŃB TKTÜFŃKOK ÜBŃBŃFO AB ĘB MJTŃFO MBNĘJŞBÇKNKŞ. cV ĘFğKUKMNKM dBNJUBO’JO EBNJUŃB MPUVNNBŞJOĘB FTBTNJ ĘFğKUKMNKM PNBŞBM MBÇVN FĘKNŃFAFDFMÜKŞ.

4.9. Çalışan iş sağlığı ve önlemleri konusunda İşveren tarafından kendisine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, eğitimin sağlandığını, uzaktan çalışmayı gerçekleştireceği yerin bu bilgiler doğrultusunda uygun olduğunu ve gerek uzaktan çalışma esnasında kullanacağı ekipmanların kullanımında gerekse de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile İşveren’i tarafından alınacak, bildirilecek tedbirlerin alınmasında ve uygulanmasında her türlü güvenlik önlemini alacağını, alınan önlem ve kararları uygulayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Çalışan, uzaktan çalışırken, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. İşveren’in Çalışan’ın uzaktan çalıştığı sürede, işyeri dışında oluşacak riskler açısından (İSG sorumluluğu da dâhil) Çalışan’a karşı hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzaktan çalışma sırasında oluşacak risklerden Çalışan tek başına sorumludur.

5. GİZLİLİK VE VERİLERİN KORUNMASI

dBNJUBO, VĄBMÜBO EBNJUŃB ABSJNĘJğJ TWŞFEÜF, jUXFŞFO ÜBŞBHJOĘBO TBğNBOBDBM ĘPOBOJŃNBŞJO ÜBŃBŃJ ÇBMJŃJOĘBO, jU şRĄNFUŃFTK’OĘF XF jU şRĄNFUŃFTK’OKO FMK OKÜFNKğKOĘF PNBO ÇFNIFNFŞĘF ĘWĄFONFOFO İWMWŃNFŞKO IFEFŞNKNKğKOK MPŞVĘVğVOV XF ÇV MBSTBŃĘBMK XFŞK/ĘBÜB MBAÇJOJ RONFŃFM KEKO İFŞ ÜWŞNW RONFŃKO BNJOŃBTJ IFŞFMÜKğK ÇKNĘKğKOK MBÇVN, ÇFABO XF ÜBBİİWÜ FĘFŞ. dBNJUBO BĘJOB ÜBOJŃNBOBO UKŞMFÜ F-ŃBKN TKTÜFŃK ABNOJĄDB KU KNF KNIKNK XF KU ÜBOJŃJOĘBMK HBBNKAFÜNFŞK IFŞEFMNFUÜKŞŃFM BĘJOB MVNNBOJNBDBM XF jUXFŞFO’F BKÜ ÜWŃ XFŞKNFŞKO IKĄNKNKğKOK MPŞVOŃBAB ĘFXBŃ FĘFDFMÜKŞ. ąAŞJDB, VĄBMÜBO EBNJUŃB TWŞFTKODF dBNJUBO, jUXFŞFO ’ĘFO ABĄJNJ KĄKO BNŃBMTJĄJO İKEÇKŞ ÇKNIK, XFŞK XF ĘKğFŞ ĘBÜBAJ ĘB TKNŃFAFDFğKOK, MPSABNBŃBABDBğJOJ, ÜŞBOTHFŞ FÜŃFAFDFğKOK, KUNF KNIKTK PNŃBABO WEWODW UBİJTNBŞNB SBANBUŃBABDBğJOJ ÜBBİİWÜ FÜŃFMÜFĘKŞ.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşveren yazışmaları, tüm bu uzaktan çalışma süresince İşveren tarafından sağlanan e-mail yoluyla yapılacak olup bu şekilde yapılacak olan tüm tebligatlar geçerli olacaktır. Çalışan e-mail hesabını ve kurumsal iletişim araçlarını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlü olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Taraflar, işbu Protokol’ün, Çalışan ile İşveren arasında imzalanmış olan İş Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, İş Sözleşmesi’nin hükümleri ile beraber aynen geçerli olduğunu ve Protokol’ün imzalanması ile yürürlüğe gireceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.3. İşbu Protokol yalnızca uzaktan çalışmanın esaslarını belirlemek amacıyla imzalanmış olup işbu Protokol’de hüküm bulunmayan tüm konularda İş Sözleşmesi’nin hükümleri ve ilgili mevzuat uygulama alanı bulacaktır

6.4. İşbu Protokol, [-7-] tarihinde taraflarca 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmıştır.

İŞVEREN

[-2-]

Tarih:

İmza:

ÇALIŞAN

[-4-]

Tarih:

İmza: