Marka Geri Çekme İhtarı

[-1-] NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ : [-2-] - [-3-]

MUHATAP : [-4-] - [-5-]

KONU : Marka haklarımızı ihlal eden, muhataba ait [-6-] numaralı “[-7-]” ibareli marka başvurusunun geri çekilmesine ilişkin ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Sayın Muhatap,

[-8-]” markamızın Türkiye’de de tescil edilmesi amacıyla, [-9-] tarihinde TÜRKPATENT nezdinde başvurularda bulunmuş ve söz konusu marka başvuruları sırayla [-10-] numaralarını almıştır.

TÜRKPATENT nezdinde [-11-] Sınıflarda yer alan emtialar yönünden tescil talepli, [-12-] tarihli [-13-] numaralı Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanan [-6-] numaralı “[-7-]” ibareli marka başvurunuzun marka haklarımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Söz konusu marka tescili, markalarımızın Türkiye’deki tanınmışlık seviyesinden yararlanma ve menfaat gütme amacı taşımaktadır. Markalarımıza hiçbir ilave unsur eklenmeksizin yapılan markanın kötü niyetli bir şekilde oluşturulduğu açıkça anlaşılmaktadır.

cBİTK IFEFO ŃBŞMBOJO uvslrąuęńu OFĄĘKOĘF IFŞK EFMKNŃFĘKğK ÜBMĘKŞĘF, ÇBUÜB 6769 TBAJNJ şJOBK nWNMKAFÜ lBOVOV’OVO (şnl) ŃBŞMBOJO İWMWŃTWĄNWM İBNNFŞKOK ĘWĄFONFAFO 25. nBĘĘFTK XF ÜFDBXWĄWO MBNĘJŞJNŃBTJ KNF ŃBĘĘK XF ŃBOFXK ĄBŞBŞJO ÜBĄŃKOK ĘWĄFONFAFO şnl’OJO 149 XF ĘFXBŃJ ŃBĘĘFNFŞKOF ÇBUXVŞVNBDBğJOJ XF MRÜW OKAFÜNK ŃBŞMB ÇBUXVŞVOVĄVO İWMWŃTWĄ MJNJOŃBTJ BŃBDJANB ABŞIJNBŃB TWŞFDKOF IKŞFDFğKŃKĄK ÇKNĘKŞKŞKĄ.

Bu kapsamda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 25. Maddesi “5’inci veya 6’ncı maddede sayılan hâllerden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceğini” ifade etmektedir. Bu kapsamda, 6769 sayılı SMK’nın 6. Maddesinin 5.fıkrası “Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir” demekte iken, aynı maddenin 9.fıkrası “Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedileceğini” belirtmektedir.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince markanızın hükümsüz kılınabilmesi, işbu Kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde eylemlerinizin önlenmesi, durdurulması ve markanız nedeniyle hak sahibi olarak uğradığımız zarar başta olmak üzere maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla “sayılanlar ile sınırlı kalmamak kaydıyla” her türlü hukuki yola başvurulacağını bildiririz.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan maddelere ek olarak, olası eylemlerinizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümlerini düzenleyen 55 ve devamı maddelerince değerlendirileceği ve aynı Kanun’un 18. Maddesi gereğince basiretli iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle eylemlerinizden sorumlu tutulabileceğinizi belirtmek isteriz.

Bütün bu sebeplerle, [-6-] numaralı “[-7-]” ibareli marka tecilinizi, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren 7 iş günü içerisinde geri çekmenizi ve bu doğrultuda Kurum nezdinde gerekli işlemleri yapmanızı talep eder; aksi takdirde markanızın hükümsüz kılınması ve haklarımızı ihlal eden eylemleri sonlandırmak amacıyla her türlü idari ve hukuki yola başvurulacağını, muhtemel tecavüz ve haksız rekabet eylemlerine karı her türlü yasal yola başvuracağımızı ihtar ederiz.

[-1-] Noterliği’ne,

Sayın Noter; işbu bildirimin bir nüshasının muhataba tebliğini ve tebliğ şerhine havi bir nüshasının da tarafıma verilmesini rica ederim.

[-2-]