İş Sözleşmesi (Kapsamlı)

BELİRLİBELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İŞVERENİN

UNVAN: [-?-]

ADRESİ: [-?-]

ÇALIŞANIN

Adı Soyadı: [-?-]

Doğum Yeri ve Yılı: [-?-]

İkametgâh Adresi: [-?-]

Ev ve Cep Tel: [-?-]

SÖZLEŞMENİN

Başlangıç Tarihi: [-?-] [-?-]

Süresi: Belirli SüreliBelirsiz Süreli

Çalışanın Unvanı: [-?-]

Sözleşmede adı geçen ŞİRKET deyimi [-?-]’yı ifade eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ile Çalışan, [-?-] hizmetleri ve yöneticileri tarafından kendisine atanan diğer işleri, ŞİRKET’in yukarıda belirtilen adreste bulunan işyerinde, şubelerinde veya ŞİRKET tarafından gösterilecek herhangi başka bir işyerinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET’de bu hizmetleri karşılığında Çalışan’a işbu sözleşmede belirtilen ödeme koşullarını ve diğer sosyal hakları sağlamayı kabul eder.

ŞİRKET bu sözleşme süresince çalışanın görevini veya görev yerini, görev yaptığı şehrini, çalıştığı hizmet ünitesini, değiştirebilir, yurtiçi veya yurtdışı başka mahalde geçici veya daimi görevlendirebilir. Çalışan bu görev yeri değişikliklerini ve atamalarını peşinen kabul etmiştir.

3. ÇALIŞANIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a) Çalışan, görevini, ŞİRKET‘in çalışma konusuna uygun olarak, gerekli dikkat ve özeni göstermek kaydıyla yerine getirecektir.

b) Çalışan, işe girerken iş yürütümü ile ilgili tüm işyeri kurallarını öğrendiğini ve kabul ettiğini beyanla, görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve amirler tarafından verilecek talimatlara uygun olarak yapmayı taahhüt eder, Çalışan işyeri yönetmelikleri ile yönetim kararlarına ve bunlarda yapılabilecek değişikliklere de uymayı taahhüt eder.

c) Çalışan, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, ŞİRKET’in vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirlenen aylık ücret ve işbu Sözleşmenin 5.’inci maddesinde düzenlenmesi halinde yan haklar dışında herhangi bir ücret talep edemez.

Ę) dBNJUBO, tjslęu’F XFŞŃKU PNĘVğV jU cBUXVŞV gPŞŃV, TBKŞ ÇFNIFNFŞ XF RĄIFEŃKUKOĘF ÇFABO FÜÜKğK XBTJHNBŞJO, ÇKNIKNFŞKO ĘPğŞV PNĘVğVOV, ABONJU XFAB FMTKM ÇFABOĘB ÇVNVOŃVU PNŃBTJ XF ÇV ĘVŞVŃVO TPOŞBĘBO PŞÜBAB EJMŃBTJ İBNKOĘF KU TRĄNFUŃFTKOKO tjslęu ÜBŞBHJOĘBO ĘFŞİBN, ÇKNĘKŞKŃTKĄ XF ÜBĄŃKOBÜTJĄ HFTİFĘKNFDFğKOK XF ÇV OFĘFONF PNVUBDBM İVMVMK XF DFĄBK TPŞVŃNVNVğVO ÜBŃBŃJANB MFOĘKTKOF BKÜ PNĘVğVOV, tjslęu’KO ÇV TFÇFSNF VğŞBABÇKNFDFğK İFŞ ÜWŞNW ĄBŞBŞJ, ÇKŞ KİÇBŞB, KİÜBŞB, ŃFİKN ÜBAKOKOF KİÜKABE PNŃBMTJĄJO ĘFŞİBN ÜBĄŃKO FĘFDFğKOK SFUKOFO MBÇVN, ÇFABO XF ÜBBİİWÜ FÜŃKUÜKŞ.

e) Çalışan kişisel olarak, herhangi bir iş kazasına veya meslek hastalığına maruz kalmaması için alması gerekli olan tüm tedbirleri ve ŞİRKET tarafından kendisine tebliğ edilen veya kendi eğitimi, mesleki tecrübesi ile bildiği veya bilmesi gerekli tüm tedbirleri eksiksiz olarak alacaktır. Bu kapsamda, çalışan, alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymadığının kazaya meydan vermeden önce tespiti halinde; birinci seferde uyarı cezası verilmesini ve ikinci seferde ise başkaca bir ikaza gerek kalmadan ŞİRKET’in iş akdini haklı nedenle, bildirimsiz ve tazminatsız feshedebileceğini ve bu halin de doğrudan haklı neden sayılacağını kabul etmektedir. Eğer çalışanın işbu kurallara uymaması neticesinde bir iş kazası vukuu bulursa, çalışanın iş akdi, ŞİRKET tarafından doğrudan haklı nedenle, bildirimsiz ve tazminatsız feshedilebilecektir.

H) dBNJUBO tjslęu’KO RODFĘFO XFŞKNŃKU ABĄJNJ KĄOK PNŃBĘBO ÇBUMB İFŞİBOIK ÇKŞ MVŞVNVU XFAB UKŞMFÜÜF EBNJUBŃBĄ, PŞÜBM PNBŃBĄ, İFŞİBOIK ÇKŞ TJHBÜNB WDŞFÜNK AB ĘB WDŞFÜTKĄ UFMKNĘF IRŞFX BNBŃBĄ. tjslęu ÇV İVTVTÜB KĄKO XFŞKS XFŞŃFŃFMÜF TFŞÇFTÜÜKŞ. dBNJUBOJO; ÇV İWMŃF BAMJŞJNJM OFĘFOKANF tjslęu’K ĄBŞBŞB VğŞBÜŃBTJ ĘVŞVŃVOĘB; tjslęu’KO İFŞ ÜWŞNW ĄBŞBŞJOJ OBMĘFO XF ĘFHBÜFO RĘFŃFMNF AWMWŃNWĘWŞ. Buna hükme aykırılık halinde, Çalışan [-?-] aylık brüt ücreti kadar cezai şart talep ödemekle yükümlüdür.

4. İŞ ATAMALARI

İş atamaları, Çalışan’ın bağlı olduğu yöneticisi tarafından, yazılı bildirim, e-mail (elektronik posta) veya işin gereğine uygun olan herhangi bir yolla gerçekleştirilir. Çalışan, kendi sorumluluğuna verilen tüm işleri belirtilen süre ve kapsamda bitirerek, sorunsuz bir şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

ŞİRKET Çalışanını, ŞİRKET ofislerine, müşteri ofislerinin bulunduğu yerlere veya projelerde meydana gelebilecek yurt içi ve yurt dışı çıkılması zorunlu seyahatlerde geçici ya da kalıcı süreli olarak atama yapmaya yetkilidir. Çalışan, bu atamalarda atamanın yapıldığı yere üç (3) iş günü içinde gitmeyi taahhüt ederek bir seyahat engeli bulunmadığını, bu tür atamaları yapılan işin doğal bir parçası olarak gördüğünü ve işin bir gerekliliği olduğunu kabul eder.

5. ÜCRET VE ÖDEME ZAMANI

a) Çalışanın ücreti aylık [-?-] TL nettir.brüttür. İşbu ücrete yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücreti dâhildir. Bu süreler içinde kalan fazla çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödemesi yapılmayacaktır. ŞİRKET, çalışana performansına bağlı olarak ücret zammı uygulamaya ya da hiç uygulamamaya yetkilidir.

b) Çalışan’a her çalışma günü için ŞİRKET prensiplerinin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla ve İşveren tarafından belirlenen tutarda öğle yemeği veya yemek parası veya yemek çeki veya benzeri olanaklarından biri sağlanır. ŞİRKET Çalışan’a işbu sözleşmenin akdedildiği tarih itibariyle İşveren tarafından belirlenecek özelliklerde şirket aracı temin edecektir. Şirket Çalışanlarına aylık [-?-] TL yol yardımında bulunacaktır.

c) Ayrıca Çalışan’a İşveren tarafından belirlenecek bütçe/gerçekleşen hedefler çerçevesinde bir prim sistemi uygulanacaktır. Yazılı olarak tebliğ edilecek olan bu prim sistemi çerçevesinde Çalışan’a yıllık [-?-] aylık brüt ücret tutarı kadar prim ödemesi yapılacaktır.

Ę) vDŞFÜKO ABOJ TJŞB ABSJNBÇKNFDFM TPTABN ABŞĘJŃNBŞ İKEÇKŞ ĄBŃBO EBNJUBO NFİKOF ŃWMÜFTFS İBM ÜFUMKN FÜŃFĄ. hWOWO FMPOPŃKM MPUVNNBŞJ XF KUKO IFŞFğK ÇV TPTABN İBMNBŞ tjslęu ÜBŞBHJOĘBO ĘFğKUÜKŞKNFÇKNKŞ XFAB ÜBŃBŃFO MBNĘJŞJNBÇKNKŞ.

e) Çalışan, ücretini gizli tutmakla yükümlüdür. Ücret çalışanın ŞİRKET’in belirleyeceği bir banka nezdinde açacağı hesaba çalışılmış ayı takip eden ayın ilk haftasının 5. 10'una kadar [-?-]. günü yatırılır . Çalışan, gerek ücret, gerekse, kıdem, ihbar tazminatı gibi tazminatlar ile diğer tüm hak edişlerin ŞİRKET tarafından, banka hesabına yatırılması ile ödemenin gerçekleşeceğini kabul ve beyan eder.

f) ŞİRKET, ŞİRKET’in belirli zamanlarda değişebilecek harcama politikasına uygun olarak ve Çalışan’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmesi amacıyla amiri veya yöneticisi tarafından verilen talimatlara uygun olarak kendisi tarafından makul bir şekilde yapılan ve belgelendirilen yol, seyahat, konaklama harcamalarını çalışana geri ödeyecektir. Yol ücretlerine işyerine günlük olağan gidiş geliş masrafı dâhil değildir.

g) Çalışan, ŞİRKET ve üçüncü kişilere verdiği zararların veya ŞİRKET’in herhangi bir nedenden doğan alacağının ücretinden kesilmesini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

6. SÜRE

a) Belirsiz süreli olan bu iş sözleşmesi [-?-] tarihinde başlamış olup, kanunda belirtilen şartlarda veya tarafların mutabakatı ile sona erer. Belirli Süreli olan bu iş sözleşmesi, [-?-] tarihinde başlamış olup [-?-] tarihinde kendiliğinden sona erecektir. Çalışan işveren tarafından [-?-] projesi kapsamında olan iş için işe alınmıştır, projenin/işin tamamlanmasını müteakip işbu iş sözleşmesi [-?-] Tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

b) Sözleşmenin 15 gün 1 ay 2 ay [-?-] süresi, deneme süresidir. İşbu deneme süresi içerisinde taraflar iş sözleşmesini ihbarda bulunmaksızın, tazminatsız feshedebilirler.

7. ÇALIŞMA SAAT VE SÜRELERİ

a) Haftalık çalışma süresi en çok [-?-] saattir . Mesai saati, İş Kanunu’na uygun olarak, işyerindeki, çalışma koşulları çerçevesinde ŞİRKET’in inisiyatifine bağlı olarak haftanın günlerine bölünebilir, mevcut uygulama yine bu sınırlar içinde değiştirilebilir. Çalışan, ŞİRKET tarafından tespit edilen günlük ve haftalık çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Aksi ŞİRKET tarafından belirtilmediği takdirde günlük çalışma [-?-]’da başlar ve [-?-]’da biter. İş saatlerinin haftanın 5 gününe bölünmesi cumartesi günlerinin işgünü olmadığı anlamını taşımadığı gibi, bu uygulama iş saatlerini haftanın 6 gününe bölünmesi suretiyle de değiştirilebilir. ŞİRKET ayrıca yasal çalışma süresi üzerinden, haftalık dönemde 45 saat fiili çalışmayı, esnek çalışma düzeni üzerinden yaptırabilir veya İş Kanunu’nun 63.maddesi uyarınca denkleştirme esasıyla çalışma düzeni uygulayabilir.

Ç) dBNJUBO KİÜKABDB IRŞF HBĄNB ŃFTBK ABSŃBAJ XF üNVTBN cBAŞBŃ, hFOFN uBÜKN, ıBHÜB uBÜKNK IWONFŞK EBNJUŃBAJ, IFŞFMÜKğKOĘF MJTB EBNJUŃB, ÜFNBHK EBNJUŃBTJ ABSŃBAJ UKŃĘKĘFO MBÇVN XF ÜBBİİWÜ FĘFŞ. dBNJUBO ÇVOVO ABOJ TJŞB tjslęu’KO HBĄNB ŃFTBK XF İBHÜB ÜBÜKNK EBNJUŃBTJ MBŞUJNJğJ WDŞFÜ AFŞKOF TFŞÇFTÜ ĄBŃBO XFŞŃFTK İBNKOĘF, ÇV EBNJUŃBNBŞJO TFŞÇFTÜ ĄBŃBO MVNNBOĘJŞJNŃB TVŞFÜKANF MBŞUJNBOBÇKNFDFğK MBÇVN XF ÇFABO FĘFŞ. jUEKOKO BŃKŞK ÜBŞBHJOĘBO XFŞKNŃFAFO ÜBNKŃBÜ ĘJUJOĘB, MFOĘKNKğKOĘFO HBĄNB EBNJUŃB ABSŃBTJ XFAB ABSÜJğJOJ KĘĘKB FÜŃFTK KUXFŞFOK ÇBğNBŃBABDBğJOĘBO, ÇV ĘVŞVŃĘB KUEKAF HBĄNB EBNJUŃB WDŞFÜK RĘFOŃFĄ.

c) Çalışan mesai saatleri içerisinde iş yerinde bulunmakla yükümlüdür. İşe geç gelmesi ya da işi erken terk etmesi durumunda Çalışana iki kereye kadar yazılı uyarı yapılır. İkinci yazılı uyarıdan sonra Çalışan işe geç geldiği veya mesai saatinden erken çıktığı takdirde o gün iş başı yapmamış kabul edilerek Çalışana işbaşı yaptırılmayan günün ve o güne denk düşen hafta sonu tatilinin ücreti ödenmez. Çalışanın mesai saatlerinde belirtilen hükümleri yerine getirmemeyi tekrarlaması durumunda işini gereken önemde ve titizlikte yapmadığına kanaat getirilerek iş akdi bildirimsiz ve tazminatsız feshedilir.

d) Çalışan, ŞİRKET tarafından tespit edilen günlük ve haftalık çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Çalışanın ŞİRKET tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen çalışana ihtar verilir. İhtar almış çalışan bir daha işe geç kalırsa o gün iş başı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir.

8. YILLIK İZİN

a) İzin süreleri ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.İzin süreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

- 1 yıldan [-?-] yıla kadar ([-?-] yıl dâhil) olanlara [-?-] gün,

- [-?-] yıldan fazla [-?-] yıldan az olanlara [-?-] gün,

- [-?-] yıl ([-?-] dâhil ) ve daha fazla olanlara [-?-] gün izin hakkı tanınır.

Çalışan hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, İşveren’in iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

b) Yıllık ücretli izin kullanımının hesabında, izin süresi içine rastlayan çalışanın haftalık çalışma süresine göre hak kazandığı hafta tatili günleri (cumartesi günleri hariç) ve yıllık ücretli izin süreleri içine rastlayan Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri izin süresinin hesabında dikkate alınmaz.

9. DEMİRBAŞ

Çalışana, işin icabı olarak gerekli olan her türlü araç ve gereç, ŞİRKET demirbaşı olarak verilir. Çalışan, görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat vb. eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Çalışan görevi nedeniyle ve görevi sırasında kullanması amacıyla kendisine teslim edilen her türlü araç, malzeme, cihaz, belge, kıymetli evrak, dosya, doküman, tablo, program, şablon, yazılımlar ve/veya benzerlerini iş akdinin sona ermesinden itibaren en geç 24 saat içinde tutanak karşılığı ŞİRKET’e tam, çalışır ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Çalışan, kullanması için kendisine teslim edilen araçları ve diğer malzemeyi yalnız ŞİRKET’in işi için ve kendisi kullanacak, başkalarına kullandırmayacak, yöneticisinin izni olmadan ofis dışına iş gereği dahi olsa hiçbir sebeple çıkartmayacak, ihtimam içinde kullanacak olup; oluşacak hasarlar, bozukluk, motorlu taşıtların kullanımı esnasında doğan trafik cezaları ve kazalar sonucu doğacak tazminatlar vb. nedenlerle doğan zararlarından bizzat sorumludur. ŞİRKET, bu tür zararlara karşı çalışanın ücretinden 4857 sayılı Kanun'da belirtilen esaslarda 30 günlük ücretini kesebileceği gibi, iş akdini de, haklı nedenle, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedebilir. İşbu eylemler, iş akdinin feshi açısından doğrudan haklı neden sayılır. İşveren zararlarını, çalışanın iş akdinin sona ermesinden sonra öğrenilmesi ya da meydana gelmesi halinde dahi, çalışanın tazmin sorumluluğu devam edecektir.

10. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

a) İşbu sözleşme kapsamında tanımlanan ve ŞİRKET tarafından tasarlanan ve projelendirilen çalışmalar sonrası “eser”, ”ürün”, know-how, fikir, buluş, faydalı model ve sair fikir ve sınai mülkiyet hakları meydana (“hep beraber Fikri ve Sınai Haklar”) çıkacaktır. Bütün eserlerin, ürünlerin, know-how ve fikirlerin tüm hakları ŞİRKET’e aittir. İşbu sözleşme kapsamında eser”, ”ürün”, know-how, fikir, buluş, faydalı model ve sair fikri ve sınai haklar korunsun veya korunmasın, tescil edilsin edilmesin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunundaki sınai haklardır.

b) Çalışan ŞİRKET’e ait Fikri ve Sınai Hakları kopyalayarak, çalıştığı sürece ve iş akdi sona erdikten sonra da şahsi işleri ya da başka bir kişi ya da kurum yararına kullanamaz. Şirkettin sınai ve fikri mülkiyet haklarının, Çalışan tarafından ŞİRKET’in yazılı ön izni olmadan ihlal edilmesi halinde, Çalışan yapılan ihlalin ŞİRKET’in temel faaliyet alanına bir tecavüz veya haksız rekabet olduğunu kabul ile bu nev’i bir iş için ŞİRKET’in müşterisinden tahsil edeceği toplam bedeli veya ortalama bu bedele eşit miktarı ödeyeceğini kabul eder. Bu tazminata ilave olarak Çalışan ayrıca [-?-] aylık brüt ücreti kadar cezai şart ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

c) Çalışan işbu sözleşmeyi imzalayarak, ŞİRKET’in sahip olduğu, dokümanlar ya da herhangi bir iş veya eşyayı kapsayan, fakat bunlarla sınırlı olmayan, Çalışanca vücuda getirilmiş:

1) Tek başına veya diğerleriyle birlikte;
2) işbu sözleşme süresince veya iş ile bağlantılı olarak,
3) ŞİRKET’in ticari faaliyetleriyle ilgili veya bu faaliyetler için kullanılabilen ve bunlar için uyarlanmış, tüm ürün ve eserlerin sınai ve fikri mülkiyetin ŞİRKET’e ait olduğunu bilerek bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak ŞİRKET’e aktarıldığını, bu aktarımdaki tüm verilerin de doğruluğunu beyan eder.

d) ŞİRKET, sözleşme süresince, çalışan tarafından da vücuda getirilen tüm sınai ve fikri mülkiyet hakkına konu olan fikirler, telif hakları, patentler, tasarımlar, ticari markalar, işleme eserler, yazılımlar, buluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın mali hak konusu olabilecek her türlü eseri ve ürünü (tümü birden “Fikri Mülkiyet” anlamına gelir) herhangi bir sınırlama, ihtirazı kayıt, şart veya sınırlama olmaksızın, daima ve münhasıran tek sahibi olup Çalışan, bu sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üreteceği bütün eserlerin maddi hakları (Bu bağlamda Çalışan, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca işbu sözleşme eserin yer, kapsam, süre ve sayı sınırı olmaksızın çoğaltma, yayma, işleme, temsil, umuma iletim hakları) ve ürünlerin tüm haklarının ŞİRKET’e ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Çalışan’ın iş sözleşmesi süresi içinde vücuda getireceği buluşların hepsi “Hizmet Buluşu” olarak kabul edilecektir. Çalışan, işbu sözleşme ile sahip olduğu veya iktisap ettiği sınai ve fikri mülkiyete konu eser ve ürünlere ilişkin tüm manevi hakları kullanma hakkını herhangi bir kayıt, şart veya sınırlamaya tabi olmaksızın ŞİRKET ’e devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

e) İşbu sözleşme herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde çalışan, zilyetliğinde veya kontrolünde bulunan kayıtları ve herhangi bir şekilde ŞİRKET’i ilgilendiren ticari faaliyetler ve ilişkiler kapsam dâhilinde olmak üzere sahip olduğu tüm “Fikri Mülkiyet Hakları”na konu materyal veya dokümanı en kısa sürede (en geç üç 3 gün içerisinde) bir tutanak karşılığı ŞİRKET’e teslim etmek yükümlülüğü altında olduğunu kabul etmektedir. Bu maddede sözü geçen herhangi bir kaydın hiçbir kopyası Çalışan tarafından oluşturulamaz.

f) Tarafların bu Madde ’de belirtilen yükümlülükleri bağımsız yükümlülüklerdir.

11. GİZLİLİK

a) Çalışan, işbu Sözleşme’ nin yürürlükte olduğu sürede ve sona ermesinden sonra süresiz olarak, ŞİRKET’e veya ŞİRKET’in müşterilerine ait, müşteri listesi, müşteri dosyaları, kayıt ve yazışmalardaki bilgileri, diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, muhasebe ve teknik bilgi ve belgeleri, ya da ŞİRKET’e veya ŞİRKET’in müşterilerine özgü metotları, çalışma yöntemlerini, hazırlamakta olduğu ya da gerçekleştirdiği projeleri, mülkiyeti veya fikri hakkı ŞİRKET’e veya müşterilerine ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri, tüm ürünleri, ŞİRKET çalışanlarına ait her türlü kişisel bilgileri, ücretleri, iletişim ve özlük bilgileri ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunamaz, kullanamaz, kullandıramaz.

Ç) dBNJUBO, tjslęu’KO IFŞEFMNFUÜKŞĘKğK SŞPLFNFŞ XF KUNFŞ MBSTBŃJOĘB ÇKŞNKMÜF EBNJUÜJğJ tjslęu XFAB 3. MKUKNFŞKO tjslęu KNF SBANBUÜJğJ XF FŞKUKŃ KŃMâOJOJO PNĘVğV ÇKNIKNFŞ XF MKUKTFN XFŞKNFŞ KEKO tjslęu’F XF ÇKNIKAK tjslęu’F ÜFĘBŞKM FĘFO ÜBŞBHB/ÜBŞBHNBŞB XF MKUKTFN XFŞK TBİKÇKOF MBŞUJ AWMWŃNW PNBDBğJOJ MBÇVN XF ÇFABO FĘFŞ.

c) Gizlilik ve kişisel verilerin korunması, ŞİRKET’in maddi ve manevi tüm malvarlığının korunmasındaki en önemli kavram olduğu ve gerek gizlilik gerekse kişisel bilgilerin korunması hususlarının ŞİRKET için bir itibar unsuru olduğunun kabulüyle Çalışan, ŞİRKET’e veya birlikte iş yaptığı 3. Kişilere ait gizli ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu Sözleşmede belirtilenler haricinde ŞİRKET tarafından talep edilen tüm güvenlik tedbirlerine uyacağını, aksi takdirde ŞİRKET’in maruz kalacağı bütün maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini ve bu durumun ŞİRKET’in fazlaya ilişkin tüm hakları için yasal yollara başvurma hakkını ortadan kaldırmayacağını, kabul ve taahhüt eder.

d) Gizlilik maddesindeki ve işbu sözleşme ve eklerindeki gizlilik ile ilgili tanımlamaların ve yasakların Çalışan tarafından ŞİRKET’in yazılı ön izni olmadan ihlal edilmesi halinde, yapılan ihlalin ŞİRKET’in temel faaliyet alanına ve maddi ve manevi malvarlığına bir tecavüz olduğunu kabul ile bu tecavüzü yapmış gibi kabul edilerek, Çalışan, oluşabilecek zararları tazmin edeceğini kabul eder.

e) Çalışan, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranışın işbu sözleşmenin haklı fesih sebebi oluşturacağını kabul ve beyan eder.

f) Çalışan, kişisel verilerinin İşveren tarafından işbu sözleşmenin ifası, çalışanın işverene vereceği hizmetler nedeni ile ve işverenin üçüncü kişilerden kişisel verilerin işlenmesi sonucunu getiren hizmetleri alması nedeni ile işveren tarafından işleneceğini veya bu amaçlarla üçüncü kişilere aktarılabileceğini bilmekte olup, işveren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca söz konusu kişisel verilerin işlenmesi hususunda çalışana aydınlatma metni sunacak, gerekmesi durumunda açık rızalarını alacaktır.

g) Çalışan işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi halinde Şirket’e [-?-] TL tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Şirket’in cezai şartı aşan her türlü zararını tazmin etme hakkı saklıdır.

12. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE ZARARA SEBEBİYET VERME

B) dBNJUBO AFŞ BNĘJğJ SŞPLFĘF XFAB MFOĘKTKOF BÜBOBO ĘKğFŞ KUNFŞK ABSBŞMFO, tjslęu, ŃWUÜFŞKTK AB ĘB WEWODW UBİJTNBŞB ŃBĘĘK XFAB ŃBOFXK ĄBŞBŞ XFŞFDFM VAIVNBŃBNBŞĘBO MBEJOBŞBM AFÜMKO XF BİNBMNJ ÇKŞ FNFŃBO PNBŞBM IRŞFXKOK AFŞKOF IFÜKŞŃFMNF AWMWŃNWĘWŞ. cKNFŞFM XF KTÜFAFŞFM, AB ĘB KU MVTVŞV (KUKOK IFŞFMÜKğK IKÇK ABSŃBŃB AB ĘB MVTVŞNV XF RĄFOTKĄ IFŞEFMNFUÜKŞFŞFM ĄBŞBŞB APN BEŃB) TFÇFÇKANF MFOĘKTK XF / XFAB ABMJONBŞJOB ABŞBŞ TBğNBABO AB ĘB tjslęu XF/AB ŃWUÜFŞKTKOF ĄBŞBŞ XFŞFO İKEÇKŞ VAIVNBŃBĘB ÇVNVOBŃBĄ. dBNJUBOJO ÇRANF ÇKŞ ĘBXŞBOJU KEKOĘF PNŃBTJ İBNKOĘF, MFOĘKTKOF TBğNBĘJğJ ABŞBŞJ XF tjslęu XF ŃWUÜFŞKTKOF XFŞĘKğK ŃBĘĘK XF ŃBOFXK ĄBŞBŞJ RĘFAFDFğKOK MBÇVN FĘFŞ.

b) ŞİRKET’in Çalışanın kusuru ile zarara uğramasından (tazminatlar, adli ve idari para cezaları, gecikme cezaları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ve/veya işbu sözleşme ve eklerinde düzenlenen Çalışanın tazmin yükümlüğü olduğu hallerde ve/veya ŞİRKET’in cezai şartlardan doğan veya ŞİRKET’in sair nedenle çalışandan olan alacaklarının tahsili için, Çalışan doğmuş ve doğacak ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, prim vb. alacaklarından herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın kesinti yolu ile tahsilat yapması huşunda ŞİRKET’e izin verdiğini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

13. REKABET YASAĞI

a) Çalışan, ŞİRKET'te çalıştığı süre boyunca ve ŞİRKET’te çalışmasının sona ermesini takip eden 6 ay 1 yıl 2 yıl [-?-] boyunca, iş verdiği, projesinde yer aldığı ve ŞİRKET adına çalıştığı müşteriler ile her ne şekilde olursa olsun iş başvurusu yapmamayı, iş görüşmesi yapmamayı, bu müşterilerden para karşılığı veya bedelsiz, ŞİRKET’in yazılı ön izni haricinde, bir iş yapmamayı kabul eder.

b) Çalışan, sözleşmenin veya ŞİRKET’teki çalışmalarının bitimini takiben 6 ay 1 yıl 2 yıl [-?-] süre ile hizmet vermiş olduğu müşteride veya ŞİRKET ile aynı alanda ([-?-] iş kolunda) faaliyet gösteren, [-?-] sınırları içerisindeki başka bir firmada ŞİRKET’te yapmış olduğu işlerle aynı kapsamda bir projede çalışamaz, bu Şirketlerde çalışan, ortak ve/veya yönetici sıfatı ile yer alamaz. Müşteri firmada ve/veya aynı alanda faaliyet gösteren firmanın benzer projelerinde ortak, yönetici veya personel olarak yer alamaz, ya da kendi başına müşteri firmaya veya aynı alanda faaliyet gösteren firmaya ŞİRKET’ da çalıştığı projelerle ilgili hiçbir eser, ürün ya da servis sağlayamaz.

c) Çalışan, rekabet yasağına aykırı davranışının işbu sözleşmenin haklı fesih sebebi oluşturacağını, bu yasağı işten ayrıldıktan sonra ihlal etmiş olsa dahi, rekabet yasağına aykırı davranışının ispatlanması durumunda son brüt maaşının [-?-] katı tutarındaki tazminatı, rekabet yasağının ihlaline ilişkin cezai şart olarak her hangi bir itiraz hakkı olmadan, derhal ve peşinen ŞİRKET’e ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, ŞİRKET’in rekabet yasağı ihlalinden ve haksız rekabetten kaynaklanan her türlü doğrudan ve dolaylı zararlarını derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Ancak iş bu cezai şartın ödenmiş olması veya talep edilmemiş olması ŞİRKET’in TTK ve TBK’da düzenlenen rekabet yasağı ve haksız rekabetten kaynaklanan haklarını ortadan kaldırmaz. Bu hakları ŞİRKET ayrıca kullanabilecektir. ŞİRKET’in fazlaya ilişkin talep hakları saklıdır. Çalışan, rekabet yasağına aykırı davranışının işbu sözleşmenin haklı fesih sebebi oluşturacağını kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET’in rekabet yasağı ihlalinden ve haksız rekabetten kaynaklanan her türlü doğrudan ve dolaylı zararlarını derhal ve nakden tazmin edeceğini ve TTK. ve TBK’da düzenlenen rekabet yasağı ve haksız rekabetten kaynaklanan haklarının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ŞİRKET’in fazlaya ilişkin talep hakları saklıdır.

14. EĞİTİMLER

a) Çalışan, ŞİRKET tarafından istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.

b) ŞİRKET’in çalışanını geliştirmek ve iş verimini artırmak amacı ile ŞİRKET nezdinde uyguladığı kurs, seminer, eğitimler ile ŞİRKET dışındaki kuruluşlardan bedeli mukabili benzer eğitim alınmasını sağladığı durumlarda, çalışan bu eğitim hizmeti karşılığı olarak eğitim faaliyetlerinin bitimini izleyen [-?-] süre zarfında ŞİRKET bünyesinde çalışmayı, bu süre dâhilinde iş akdini haklı neden olmaksızın feshetmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Çalışan tarafından alınan eğitim faaliyetlerinin sona ermesini izleyen tarihten itibaren [-?-] ay/yıl içinde hizmet akdinin Çalışan tarafından feshedilmesi veya ŞİRKET tarafından haklı nedenle fesih halinde ŞİRKET’in eğitim için yapmış olduğu masraflar ve ŞİRKET nezdinde verilen eğitimlerin piyasadaki muadillerinin ücreti de dâhil olmak üzere işten ayrıldığı tarihe kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte ilk talep halinde ŞİRKET’e nakden ve defaten ödeyeceğini veya uygulanması mümkün olan durumlarda bu masrafların kanuni hükümler doğrultusunda ücret alacaklarından mahsup edileceğini kabul ve taahhüt eder.

15. ÇALIŞANIN İŞTEN AYRILMA SÜRECİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

a) Çalışan istifa etmeye karar verdiğinde bunu ŞİRKET’e yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim ederek bildirmelidir. İhbar süreleri istifa bildirim tarihinden itibaren başlayacaktır.

b) Çalışan, ŞİRKET’te çalışma süresi boyunca yapmış olduğu tüm işleri ve projeleri detaylı olarak kendisinin yerine atanacak kişi ya da kişilere aktarmakla yükümlüdür. Bu, ŞİRKET’in müşterilerine hizmet vermesini aksatmaması için zorunlu bir uygulamadır. Gerektiğinde bu aktarım yazılı dokümantasyon olarak istenebilecektir.

c) Taraflardan biri yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise diğer taraf Sözleşmeyi haklı sebeple derhal feshedebilecektir. İş Sözleşmesinin ŞİRKET veya Çalışan tarafından sona erdirilmesinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktır.

16. BİLDİRİMLER

Çalışan, ŞİRKET tarafından yapılacak tüm düzenleme, bildirim ve duyurulara uyacağını, ayrıca kendisinin veya başka bir çalışanın verimlilik durumu ve/veya hal ve davranışları ile ilgili olarak savunması istendiğinde derhal ŞİRKET’e yazılı savunma veya ifade vereceğini; hal, davranış ve verimliliğini de gösterir performans değerlendirmelerine ilişkin görüşmelere katılmak zorunda olduğunu; işbu İş Sözleşmesi ile işyeri yönetmeliklerine ve bildirimlerine uymayı kabul ve taahhüt eder. Çalışanın savunma vermemesi ve bildirimleri imzalamaktan imtina etmesi hallerinde, Çalışan buna ilişkin olarak tanıklar huzurunda tanzim edilen tutanakların doğruluğunu kabul etmiş sayılır.

17. TEBLİGAT ADRESLERİ

Çalışan İş Sözleşmesinde bildirdiği adresin yasal tebligat adresi olduğunu, bu adreste olacak değişiklikleri ŞİRKET’e noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmediği takdirde, ŞİRKET tarafından bu adrese yapılacak tüm tebligatın kendisine yapılmış olacağını kabul eder.

18. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilafların hallinde [-?-] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

19. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilafların hallinde Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların hallinde İşveren’in usulüne göre tutulmuş defter, kayıt ve belgeleri delil mahiyetindedir.
İşbu sözleşmede belirtilmeyen bütün diğer konularda Borçlar Kanunu, İş Kanunu ve diğer ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük hükümleri ile işyeri hizmet yönetmeliği, işyeri direktifleri tatbik olunur.
İşbu 19 (ondokuz) ana maddeden oluşan iş sözleşmesi, [-?-] tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmıştır.

ÇALIŞAN

[-?-]

Tarih: [-?-]

İmza:

İŞVEREN

[-?-]

Tarih: [-?-]

İmza: