Rekabet Etmeme Taahhütnamesi

REKABET YASAĞI TAAHHÜTNAMESİ

[-1-] tarihinden itibaren [-2-] (“ŞİRKET”) şirketinde çalışmaktayım. Görevim gereği, ŞİRKET‘in taraf olduğu tüm sözleşmelere ilişkin bedel dâhil tüm hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olma imkânım olduğu gibi, Şirket’in müşteri çevresi, üretim sırları ve Şirketin ve müşterilerinin yaptığı işlerin detayı hakkında esaslı bilgi edinme imkânım mevcuttur. Bu nedenle;

a) ŞİRKET'de çalıştığım süre boyunca ve ŞİRKET’de çalışmamın sona ermesini takip eden [-3-] boyunca, ŞİRKET’in tarafıma iş verdiği, projesinde yer aldığım , hizmet verdiğim Şirket müşterilerine her ne şekilde olursa olsun iş başvurusu yapmamayı, onlarla iş görüşmesi yapmamayı, bu müşterilere para karşılığı veya bedelsiz, ŞİRKET'in yazılı izni haricinde, bir iş yapmamayı;

b) ŞİRKET’de çalıştığım süre boyunca ve ŞİRKET’deki çalışmalarının bitimini takiben [-3-] süre ile [-4-] sınırları içerisinde ŞİRKET ile aynı iş kolunda faaliyet gösteren veya ŞİRKET’in rakibi olduğu herhangi bir başka ŞİRKET’de çalışan, danışman ya da sair bir ad altında bağlı veya bağımsız olarak çalışmamayı, bu kapsamdaki firmalarda yönetici, ortak, denetçi olmamayı, kendi başıma veya kurduğum veya ortağı olduğum firmanın Şirket ile rekabet etmeyeceğimi, Şirketin müşterine hiçbir ürün ya da servis sağlamayacağımı;

D) jU TRĄNFUŃFTK TWŞFTKODF ŞFMBÇFÜ ABTBğJOB BAMJŞJ ĘBXŞBOJUJO KUÇV TRĄNFUŃFOKO İBMNJ OFĘFONF HFTİK TFÇFÇK PNBDBğJOJ;

d) ŞİRKET’in rekabet yasağı ihlalinden ve haksız rekabetten kaynaklanan her türlü doğrudan ve dolaylı zararlarını derhal ve nakden tazmin edeceğimi, işbu rekabet taahhütnamesindeki taahhütlerimi ihlal etmem halinde son brüt ücretimin [-5-] katını cezai şart olarak ödeyeceğimi, cezai şartın tenkisini mahkemeden talep etmeyeceğimi, işbu cezai şartın ödenmiş olması veya talep edilmemiş olması ŞİRKET’in Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda düzenlenen rekabet yasağı ve haksız rekabetten kaynaklanan haklarını ortadan kaldırmadığını, ŞİRKET’in fazlaya ilişkin talep hakları saklı olduğunu

gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

İşbu rekabet yasağı taahhütnamesi, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve eki olarak imza altına aldım.

Taahhütte Bulunan Çalışan

[-6-]

(İmza-Tarih)