İş Yeri Kira Sözleşmesi

İŞYERİ (TİCARİ) KİRA SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. KİRALAYAN

Kiralayanın Adı Soyadı: [-?-]Unvanı: [-?-]

Adresi: [-?-]

1.2. KİRACI

Kiracının Adı Soyadı: [-?-]Unvanı: [-?-]

T.C. Kimlik Numarası: [-?-]Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası: [-?-]

Kiracının Adresi: [-?-]

İletişim Bilgileri: [-?-]

İşbu İşyeri Kira Sözleşmesinin (“Sözleşme” olarak anılacaktır) devamında “KİRACI” ve “KİRALAYAN” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Kiralanan’ın Kiracı’ya kiralanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

3. GENEL BİLGİLER

KİRALANANIN (MECURUN) ADRESİ: [-?-] adresinde bulunan bağımsız bölümdür.

KULLANIM AMACI: İşyeri

KİRA SÜRESİ: İşbu Sözleşme’nin başlangıç tarihi [-?-] olup süresi imza tarihinden itibaren [-?-] 1 2 yıldır. Taraflardan biri kira süresinin bitmesinden 15 (on beş) gün önce sözleşmenin sona ereceğine dair yazılı bildirimde bulunmaz ise, sözleşme aynı şartlarda ve aynı süre ile kendiliğinden uzayacaktır. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda Kiralayan, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 (üç) ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

4. KİRALANANIN TESLİMİ

4.1. Mecur Kiracı’ya, durumu taraflarca imzalanacak yazılı bir tutanak ile kayıt altına alınmak suretiyle [-?-] tarihinde teslim edilecektir.

4.2. Kiralanan Kiracı’ya, boş, hasarsız, temiz, boyalı ve iyi durumda olarak teslim edilecektir. Kiralanan Kiracı’ya EK-1’de yer alan demirbaş ile birlikte boş, hasarsız, temiz, boyalı ve iyi durumda olarak teslim edilecektir.

5. uąsągmąsiń ıąl wę zvlvnmvmvlmęsj

5.1. lKŞBNBABO, lKŞBNBOBO’J KUÇV TRĄNFUŃFOKO “lKŞBNBOBOJO uFTNKŃK” ÇBUNJMNJ 4. ŃBĘĘFTKOĘF ÇFNKŞÜKNFO ÜBŞKİÜF XF KNIKNK ŃBĘĘFĘF ÇFNKŞÜKNFO MPUVNNBŞB VAIVO ÇKŞ UFMKNĘF, TRĄNFUŃFĘF BŃBENBOBO MVNNBOJŃB FNXFŞKUNK ÇKŞ UFMKNĘF ÜFTNKŃ FÜŃFMNF XF TRĄNFUŃF TWŞFTKODF ÇV ĘVŞVŃĘB ÇVNVOĘVŞŃBMNB AWMWŃNWĘWŞ.

5.2. lKŞBNBOBO, lKŞBDJ ÜBŞBHJOĘBO KUAFŞK PNBŞBM MKŞBNBOŃJUÜJŞ. lKŞBDJ, lKŞBNBOBO’J ÇBUMB ÇKŞ BŃBENB MVNNBOBŃBĄ. ąŃBE ĘJUJ MVNNBOJŃ KEKO lKŞBDJ’OJO lKŞBNBABO’ĘBO ABĄJNJ RO KĄKO BNŃBTJ IFŞFMŃFMÜFĘKŞ. ąMTK ÜBMĘKŞĘF lKŞBDJ, lKŞBNBABO’JO İFŞ ÜWŞNW ĄBŞBŞJOJ ÜBĄŃKO FÜŃFMNF AWMWŃNWĘWŞ.

5.3. lKŞBDJ, lKŞBNBOBO AFŞKO uWŞM uKDBŞFÜ lBOVOV BONBŃJOĘB KU AFŞK PNŃBTJ TFÇFÇKANF MKŞBNBĘJğJ AFŞKO UKŞMFÜ ŃFŞMFĄK XFAB UKŞMFÜ UVÇFTK PNĘVğVOV ÜFXTKM FĘFO uKDBŞFÜ şKDKN hBĄFÜFTK RŞOFğKOK, ÇVOB KNBXFÜFO cRNIF dBNJUŃB jUAFŞK lBAĘJOJ, şhl jUAFŞK şKDKN lBAĘJOJ, APMNBŃB HKUKOKO XF XFŞIK ĘBKŞFTKOKO ŃWMFNNFHKAFÜKO ÜFTDKNKOF KNKUMKO ÇFNIFTKOKO MPSABNBŞJOJ lKŞBNBABO’JO ÜBNFÇK İBNKOĘF KXFĘKNKMNF KÇŞBĄ FĘFDFMÜKŞ.

5.4. lKŞBDJ, MKŞB ÇFĘFNKOK KUÇV TRĄNFUŃFOKO “lKŞB cFĘFNK XF pĘFŃF lPUVNNBŞJ” ÇBUNJMNJ 6. ŃBĘĘFTKOKO İWMWŃNFŞKOF VAIVO ÇKŞ UFMKNĘF ĄBŃBOJOĘB RĘFŃFMNF AWMWŃNWĘWŞ.

5.5. lKŞBDJ, lKŞBNBOBO’J RĄFONF MVNNBOŃBMNB, KAK ĘVŞVŃĘB ŃVİBHBĄBTJ KEKO EBÇB IRTÜFŞŃFMNF AWMWŃNWĘWŞ.

5.6. lKŞBDJ, lKŞBNBOBO’JO MVNNBOJŃ BŃBDJOJ ĘFğKUÜKŞŃFAFDFM XF lKŞBNBABO’JO RO ABĄJNJ POBAJ PNŃBMTJĄJO lKŞBNBOBO’J BNÜ MKŞBAB XFŞŃFAFDFMÜKŞ.

5.7. lKŞBDJ, lKŞBNBOBO’JO AFŞ BNĘJğJ ÇKOBOJO AROFÜKŃ MBŞBŞNBŞJOB, AROFÜKŃ SNBOJOB VAŃBMNB AWMWŃNWĘWŞ. ąAMJŞJ İBŞFMFÜNFŞ TRĄNFUŃFAK HFTKİ OFĘFOK PNBŞBM MBÇVN FĘKNŃFMÜFĘKŞ.

5.8. lKŞBDJ, nFDVŞĘB ABSJNBDBM KŃBNBÜNBŞNB KNIKNK PNBŞBM; RODFĘFO lKŞBNBABO’B ÇKNIK XFŞKNFDFM, KNIKNK KŃBNBÜ İBMMJOĘB POBA BNJOĘJMÜBO TPOŞB KŃBNBÜB ÇBUNBOBDBMÜJŞ. lKŞBDJ İFŞ ĘVŞVŃĘB, lKŞBNBABO’JO RODFĘFO XFŞKNŃKU ABĄJNJ KĄOK PNŃBMTJĄJO PNŃBĘBO lKŞBNBOBO WĄFŞKOĘF BOB ABSJAJ ĘFğKUÜKŞFDFM UFMKNĘF ÇWAWM ÜBĘKNBÜ ABSBŃBĄ. ąMTK İBNĘF lKŞBDJ, lKŞBNBABO’JO ĄBŞBŞJOJ ÜBĄŃKO FÜŃFM XF lKŞBNBABO’JO ÜBNFÇK İBNKOĘF lKŞBNBOBO’J FTMK İBNF IFÜKŞŃFMNF AWMWŃNW PNBDBMÜJŞ.

5.9. lKŞBDJ, nFDVŞ KEFŞKTKOĘF ABSÜJğJ ÇBMJŃ, ÜBĘKNBÜ XF ĘKğFŞ ÜWŃ ĘFğKUKMNKMNFŞKO nFDVŞ XF/XFAB lKŞBNBABO KEKO BŞÜJ ĘFğFŞ PNVUÜVŞĘVğVOV KĘĘKB FĘFŃFĄ; lKŞBNBABO ’ĘBO ÇVONBŞB KNKUMKO İKEÇKŞ TVŞFÜÜF İBM, BNBDBM XFAB ÇFĘFN ÜBNFS FĘFŃFĄ.

5.10. lKŞBDJ, MFOĘK MVNNBOJŃ BNBOJOJO IWXFONKğKOĘFO MFOĘKTK TPŞVŃNV PNBDBMÜJŞ. ąAŞJDB, ÇKOB IWXFONKğK KEKO BNJOBO ĘKğFŞ IWXFONKM RONFŃNFŞKOF VABDBMÜJŞ. lKŞBDJ, IWXFONKMNF KNIKNK ABSJNBDBM PNBO MPOÜŞPN, BŞBŃB XFAB ĘFOFÜNFŃF EBNJUŃBNBŞJOB, lKŞBDJ’OJO KUK KNF KNIKNK IKĄNKNKM İBMMJ IRĄFÜKNŃFM MBAĘJANB ABŞĘJŃDJ PNBDBMÜJŞ. lKŞBDJ MFOĘK MVNNBOJŃ BNBOJOĘB, PŞÜBM BNBONBŞĘB İKEÇKŞ UFMKNĘF ABTBĘJUJ ŃBNĄFŃF ÇVNVOĘVŞŃBABDBMÜJŞ. cVONBŞB BKÜ ÜWŃ TPŞVŃNVNVM lKŞBDJ'AB BKÜÜKŞ.

5.11. lKŞBDJ, lKŞBNBOBO’J ÜBİNKAF FÜŃFTK İBNKOĘF KTF lKŞBNBOBOJ ÇPU, İBTBŞTJĄ, ÜFŃKĄ, ÇBMJŃNJ XF KAK ĘVŞVŃĘB ÜFTNKŃ FÜŃFMNF AWMWŃNWĘWŞ. lKŞBDJ, OPŞŃBN MVNNBOJŃĘBO ĘPğBO AJSŞBOŃBNBŞĘBO TPŞVŃNV ĘFğKNĘKŞ.

5.12. lKŞBDJ, MKŞB TRĄNFUŃFTKOKO KŃĄB ÜBŞKİKOĘFO KÜKÇBŞFO ĘFŞİBN BÇPOFNKMNFŞK WĄFŞKOF BNŃBM ĄPŞVOĘBĘJŞ.

6. KİRA BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

6.1 Kira bedeli aylık 6 aylık yıllık net [-?-] -TL olup her ayın altı(6) aylık süreninyılın ilk üçbeş[-?-] gününe kadar, Kiralayan’ın aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır.

Banka Hesap Bilgileri:

Banka Adı: [-?-]

Banka Hesap Numarası (IBAN): [-?-]

6.2. Sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedelinde ÜFE TÜFE ÜFE / TÜFE [-?-] oranı üzerinden artış yapılacaktır.

6.3. Kiracı ilk kira bedelini [-?-] tarihinde ödeyecektir.

6.4 Kira ödemelerindeki gecikmelerde herhangi bir temerrüt ihtarına ve faturaya gerek olmaksızın, Kiracı temerrüde düşmüş olur ve [-?-] [-?-] gecikme faizi uygulanır.

7. DEPOZİTO

7.1. Kiracı, işbu Sözleşme ’den doğan tüm borçlarının teminatı olarak [-?-] tutarında depozito ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, depozitoyu işbu sözleşmenin imza tarihinde işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren 5 gün içinde Kiralanan’a taşınmadan 15 gün önce işbu Sözleşme’nin “Kira Bedeli ve Ödeme Şartları” başlıklı 6. maddesinde yer alan banka hesabına peşin olarak ödeyecektir.

7.2. lKŞBDJ’OJO ĘFSPĄKÜPAB KNKUMKO AWMWŃNWNWğWOW KHB FÜŃFŃFTK İBNKOĘF; lKŞBNBABO lKŞBNBOBO’J ÜFTNKŃ FÜŃFŃFM XF şRĄNFUŃFAK İKEÇKŞ İVMVMK TPŞVŃNVNVğV ÇVNVOŃBMTJĄJO HFTİFÜŃF İBMMJOB TBİKS PNBDBMÜJŞ.

7.3. eFSPĄKÜP, MKŞB TRĄNFUŃFTKOKO ÇKÜKŃKOĘF lKŞBDJ'OJO İFŞİBOIK ÇKŞ ÇPŞDV PNŃBŃBTJ, lKŞBNBOBO’J ÜFTNKŃ BNĘJğJ UFMKNĘF HKKNFO ÜBİNKAF FĘFŞFM BOBİÜBŞNBŞJ ÜFTNKŃ FÜŃFTK İBNKOĘF KBĘF FĘKNFDFMÜKŞ.

7.4. lKŞBDJ’OJO ÜBİNKAF BOJOĘB KUÇV TRĄNFUŃFĘFO ĘPğBO İFŞİBOIK ÇKŞ ÇPŞDV PNŃBTJ XFAB lKŞBNBOBO’B ĄBŞBŞ XFŞŃKU PNŃBTJ XFAB lKŞBNBOBO’J ÜFTNKŃ FÜŃFTK IFŞFMFO UFMKNĘF ÜFTNKŃ FÜŃFŃFTK İBNKOĘF POBŞJŃ XF AFOKNFŃF IKĘFŞNFŞK ÇV ĘFSPĄKÜPĘBO ŃBİTVS FĘKNFDFMÜKŞ. Depozitodan bakiye kalırsa Kiralayan tarafından Kiracı’ya iade edilecek, depozitonun yeterli gelmemesi halinde bakiye borç ve giderler Kiracı tarafından karşılanacaktır.

8. GİDERLER

8.1 İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden itibaren Kiralanan’a ait olan elektrik, su, doğalgaz, internet gibi abonelikler Kiracı’ya aittir.

8.2 Kiracı, Kiralanan’ın kullanımına bağlı olarak ödenmesi gereken elektrik, su, doğalgaz, işletme gideri, çevre temizlik vergisi ve sair giderlerle birlikte, Kiralanan’ın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini ve/veya yan giderleri ödemekle yükümlüdür.

8.3 Kiralanan’ın olağan kullanımından doğan bakım onarım ve temizlik giderleri, Kiracı tarafından karşılanacaktır.

8.4 Kiralayan, Kiracı’nın olağan kullanımını aşan temizlik ve tamirat giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

9. uąrü şjçjmjńę tęsı

lKŞBNBABO, lKŞBDJ’OJO ÜBNFÇK WĄFŞKOF KUÇV MKŞB TRĄNFUŃFTKOKO KNIKNK ÜBSV TKDKN ŃWĘWŞNWğW OFĄĘKOĘF UFŞİ FĘKNFDFğKOK MBÇVN FĘFŞ. jUÇV KUNFŃF KNKUMKO ŃBTŞBHNBŞ lKŞBDJ ÜBŞBHJOĘBO RĘFOFDFMÜKŞ.

10. KEFALET

Kefilin sorumluluğu uzayan kira dönemleri için de devam edecektir. Kefil, azami [-?-] yıl süre ile bu Sözleşmede belirtilen tüm yükümlülükler için azami [-?-] TL miktarınca müteselsilen kefildir. Kefil, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olarak yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtecektir.

11. FERAGAT

Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması, işbu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmasından bir kere feragat etmesi, aynı konuda ve bundan sonra ortaya çıkabilecek haklarından feragat ettiği ve buna icazet verdiği anlamını taşımaz.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Kiralayan’ın defter, kayıt ve belgelerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği münhasır delil olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu Sözleşme’de yapılacak her tür değişiklik Tarafların mutabakatı ile yazılı olarak yapılacaktır.

14. DEVİR

Kiracı, Kiralayan’ın onayı ve yazılı izni olmadan kira sözleşmesini ve sözleşmeden doğan hak ve borçlarını hiçbir şekilde devir ve temlik edemez, Kiralanan’ın kullanım hakkını üçüncü kişilere bırakamaz, alt kiracıya veremez ya da kısmen veya tamamen başkalarına işgal ettiremez.

15. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu sözleşme maddelerinden sözleşmenin konusunun gerçekleşmesine engel olmayan herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

16. VERGİ VE HARÇLAR

Kiracı; emlak vergisi ve mülkiyet ile ilgili olanlar dışındaki binanın kullanımından ve kiracılık sıfatından kaynaklanan her türlü stopaj, vergi, resim, harç ve fonları eksiksiz ve zamanında ilgili kurumlara ödemekle ve ayrıca kira sözleşmesinden kaynaklanan damga vergilerini de yasal süresi içinde beyan ederek ödemekle yükümlüdür.

17. şpamętnęńjń gęşıj

17.1 6098 şBAJNJ uWŞM cPŞENBŞ lBOVOV İWMWŃNFŞKOKO lKŞBNBABO’B TRĄNFUŃFAK HFTİFĘFŞFM ÜBİNKAF İBMMJ XFŞĘKğK TFÇFSNFŞ TBMNJ MBNŃBM UBŞÜJANB; BUBğJĘB ÇFNKŞÜKNFO İBNNFŞĘF lKŞBNBABO TRĄNFUŃFAK MKŞB TRĄNFUŃFTKOKO ÇKÜKŃKOK ÇFMNFŃFĘFO ÜFM ÜBŞBHNJ PNBŞBM HFTİFĘFŞFM lKŞBDJ’OJO lKŞBNBOBO’J ÜBİNKAF FÜŃFTKOK ÜBNFS FĘFÇKNKŞ;

B. lKŞBDJ’OJO TRĄNFUŃFĘF ÇFNKŞÜKNFO AWMWŃNWNWMNFŞKOK AFŞKOF IFÜKŞŃFŃFTK XF ABSJNBO ABĄJNJ KİÜBŞĘB XFŞKNFO TWŞFAF ŞBğŃFO KİNBNKO ŃBMVN TWŞF KEKOĘF IKĘFŞKNŃFŃFTK.

Ç. lKŞB TRĄNFUŃFTKOKO lKŞBNBABO’JO ABĄJNJ POBAJ BNJOŃBMTJĄJO MJTŃFO XFAB ÜBŃBŃFO ĘFXŞK, BNÜ MKŞBDJAB XFŞKNŃFTK XFAB lKŞBNBOBO’JO MVNNBOJŃ BŃBDJ ĘJUJOĘB MVNNBOJNŃBTJ

D. lKŞBNBABO XFAB ÜFŃTKNDKNFŞKOF MBŞUJ TVE PNBŞBM ÜBOJŃNBOBO HKKN XF ĘBXŞBOJUNBŞĘB ÇVNVOVNŃBTJ.

Ę. cKŞ AJN KEFŞKTKOĘF WTÜ WTÜF KMK BA XFAB BŞBNJMNJ PNBŞBM ÜPSNBŃ KMK BANJM MKŞB ÇFĘFNKOKO XF HFŞ’KNFŞKOKO RĘFOŃFŃFTK.

F. lKŞBDJOJO RĘFŃF IWENWğW KEKOĘF ÇVNVOŃBTJ, BDĄK, KHNBTJ, İBMMJOĘB KHNBT ÜBNFÇKOĘF ÇVNVOVNŃBTJ XFAB ÜBTHKAFTK İBNNFŞKOĘF.

17.2. lKŞBDJ, MKŞB TRĄNFUŃFTKOKO TPOB FŞŃFTK XFAB ÇV TRĄNFUŃFOKO KNIKNK ŃBĘĘFNFŞK IFŞFğKODF ÜFM ÜBŞBHNJ PNBŞBM HFTİFĘKNŃFTK ĘVŞVŃVOĘB ABSJNBDBM KİÇBŞJO ÜFÇNKğK ÜBŞKİKOĘFO KÜKÇBŞFO FO IFE 10 IWO KEFŞKTKOĘF MKŞBNBĘJğJ AFŞK ÜBİNKAF FÜŃFAK XF UBAFÜ MFOĘKTKOF XFŞKNŃKU MBŞÜ, BOBİÜBŞ XÇ. FŃÜKBAJ lKŞBAB wFŞFO ’KO KBĘF FÜŃFAK UKŃĘKĘFO MBÇVN FĘFŞ. Aksi takdirde Kiracı, ihbar tarihinden itibaren kiralanan alanın işgal edildiği süre için kira ücretini mevcudun iki katı bedel üzerinden ödemeyi peşinen kabul eder.

17.3. lKŞBNBABO’JO 17.1.’ĘFMK TFÇFSNFŞNF şRĄNFUŃFAK HFTİFÜŃFTK İBNK ĄBŞBŞNBŞJOJ ÜBĄŃKO ÜBNFÇKOĘF ÇVNVOŃBTJ XF DFĄBK UBŞÜ ÜBNFS FÜŃFTKOF FOIFN ĘFğKNĘKŞ.

18. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda [-?-] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup Türk hukuku uygulanır.

19. TEBLİGAT ADRESİ

Bu sözleşme ile ilgili tüm tebligatlar Sözleşme’nin 1. maddesinde yer alan adreslere yapılır, Taraflardan herhangi birinin muhtemel adres değişikliğini, diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Aksi takdirde sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.

20. SÖZLEŞMENİN AKDİ

Taraflar ve Kefil işbu Sözleşmeyi karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile [-?-] tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imza altına almış ve Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

EK-1: Demirbaş Listesi

KİRALAYAN

[-?-][-?-]

KİRACI

[-?-][-?-]

MÜTESELSİL KEFİL

[-?-]

(Kefilin imzasının altına “……………… tarihinden itibaren azami sınırı ………….. TL olmak şartıyla Kiracı’ya kefil olduğumu kabul ve taahhüt ederim” cümlesi kefilin el yazısı ile yazılmalıdır. Aksi taktirde verilen kefalet geçersiz olacaktır.

EK-1

DEMİRBAŞ LİSTESİ

- [-?-]